Regulamin

Regulamin


§ 1 DEFINICJE


 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia, to przyjmują one znaczenie nadane im poniżej:

  1. Dane Logowania – adres poczty elektronicznej oraz hasło ustalone przez Użytkownika;

  2. Konto – konto Użytkownika w Serwisie;

  3. Regulamin – niniejszy regulamin;

  4. Reklamacja – reklamacja produktów zamówionych w firmie Opal na podstawie Regulaminu;

  5. Strona – strona internetowa Opal znajdująca się pod adresem www.opal.lublin.pl wraz z podstronami;

  6. Treści – wszelkie materiały, funkcjonalności i informacje udostępnione w Serwisie;

  7. Użytkownik – podmiot korzystający ze Strony;

  8. Klient - podmiot realizujący zamówienia w Firmie Opal;

  9. Firma, Opal – Opal Fotoceramika z siedzibą w Lublinie, przy ul. Zemborzyckiej 112B, 20-445 Lublin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego NIP 7120253552, REGON 430527237, adres poczty elektronicznej biuro@opal.lublin.pl


§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Regulamin określa warunki, na jakich Opal umożliwia korzystanie ze Strony, w tym z zawartych w nim treści oraz usług świadczonych przez Opal z wykorzystaniem Strony.

 2. Regulamin określa sposób zakładania i korzystania z Konta, do których Użytkownik musi się dostosować.


§ 3 KORZYSTANIE ZE STRONY


 1. Założenie konta na Stronie jest nieodpłatne, nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania.

 2. Do korzystania z Strony wymagane jest posiadanie sprawnego urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet.

 3. Korzystanie ze Strony w celu pozyskania informacji o Firmie, jej ofercie oraz możliwościach współpracy może odbywać się anonimowo.

 4. Założenie konta wymaga podania prawidłowych danych osobowych Użytkownika.

 5. Założenie konta na Stronie w celu składania zamówień jest jednoznaczne z nawiązaniem współpracy na zasadzie kooperacji. Firma Opal przechowuje dane teleadresowe Użytkownika w celu poprawnej realizacji zamówień oraz gwarantuje preferencyjne ceny produktów zalogowanym Użytkownikom.

 6. Zamówienie jest możliwe bez zakładania konta.


§ 4 KONTO


 1. Założenie konta i jego utrzymanie jest nieodpłatne.

 2. W celu założenia Konta Użytkownik powinien:

  1. Wpisać swój adres e-mail w zakładce oraz wpisać i potwierdzić hasło wybrane przez Użytkownika

  2. Zaakceptować Regulamin

  3. wypełnić formularz rejestracyjny, który znajduje się na stronie http://opal.akanza.pl/pl/signup i podać w nim wymagane dane.

 3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

 4. Użytkownik jest zobowiązany podać dane prawdziwe, aktualne i kompletne. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki podania w formularzu błędnych lub nieprawdziwych danych.

 5. Do zapisania formularza i zakończenia zakładania Konta niezbędna jest akceptacja Regulaminu.

 6. Po założeniu Konta, Użytkownik loguje się do swojego Konta za pomocą Danych Logowania.

 7. Użytkownik jest zobowiązany do nieudostępniania Konta lub Danych Logowania innym osobom oraz do podejmowania niezbędnych środków służących zapobieżeniu zapoznania się z Danymi Logowania przez inne osoby.

 8. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika, Opal zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Konta dla tego Użytkownika.


§ 5 PROCEDURA REKLAMACYJNA


 1. Na nasze usługi udzielamy unikalnej Gwarancji Satysfakcji, co oznacza, że uznajemy każdą reklamację.

 2. Sposób składania reklamacji:

  1. Prosimy o odesłanie reklamowanego zdjęcia z wypełnionym formularzem reklamacyjnym (dostępny w zakładce “Współpraca - Do pobrania”).

  2. Poprawione zdjęcie na porcelanie wysyłamy na nasz koszt, na wskazany adres.

  3. Nie pokrywamy kosztów odesłania porcelanki reklamowanej.

 3. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie.§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Firma Opal chroni dane osobowe klientów zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (DZ. U. 2016 R. POZ. 922).§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY


 1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni.

 2. W przypadku o którym mowa w pkt.1 Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru nie później niż w terminie 14 dni.

 3. Zwrot towaru następuje na koszt Kupującego.§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia na Stronie www.opal.lublin.pl

 2. Regulamin jest dostępny na stronie http://opal.akanza.pl/pl/rules

 3. Firma Opal dołoży starań, aby wszelkie spory zostały rozwiązane polubownie, a reklamacje zostały rozpatrzone zgodnie z oczekiwaniami Klienta.

 4. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania ze Strony przez Użytkownika jest prawo polskie.